top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss
Kapasitetsbygging av lokalsamfunn er nødvendig for å oppnå suksess i ethvert program.

Målet er å utvikle bærekraftige lokalsamfunn basert på sosial likhet og gjensidig respekt. Det sentrale i programmet er å styrke enkeltindividers og gruppers evner og ferdigheter til å påvirke utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Dette handler ofte om å etablere grupper eller sosiale nettverk som samarbeider mot et felles mål. Gjennom dette arbeidet bygges deres demokratiske makt, som igjen bidrar til at de i større grad kan ivareta sine interesser. Det er viktig at SevaChildren legger til rette for planprosesser der alle innbyggerne deltar i utforming av lokale utviklingsstrategier.

SevaChildren ønsker spesielt å inkludere:

 • Kvinner
 • Minoritetsgrupper
 • Andre marginaliserte grupper.

Om du ønsker å bli fadder gjennom SevaChildren støtter du ikke bare barnet, men hele familien og barnets lokalmiljø.

Hva gjør vi:

 • Forbedringer av infrastruktur (skoler, offentlige bygg etc.)
 • Opplysningskampanjer
 • Planting av trær
 • Rent vann
 • Utbedring av offentlige toaletter
 • Arrangering av selvhjelpsgrupper, ungdomsgrupper etc

Vi bruker ca. 15% av vårt fjernadopsjonsbudsjett for å legge til rette for samfunnsforhold hvor barn kan ha en sunn oppvekst og utvikling generelt.

Som fadder kan du følge opp barnet gjennom hele utdanningen

 • Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
"Verden kan dekke menneskenes behov, men ikke deres begjær."

- Mahatma Gandhi

Meet our children Donate<
bootom-img-corner