Alle felt må fylles ut
Navn:
Din E-post adresse:
Subject:
Kommentarer:
 
top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss
Kvinner og voldtekt i India
FOTO: AP/NTB Scanpix
Les Aftenpostens kronikk om kvinner og voldtekt i India.
 
Kronikk 
Anne Waldrop Førsteamanuensis i Utviklingsstudier ved HiOA i Aftenposten. 
I New Delhi var det over 600 anmeldte voldtekter i 2012 og byen har fått tilnavnet «voldtektshovedstaden». Her demonsterer aktivister mot overgrepene, etter at den unge medisinstudenten døde etter en svært brutal gjengvoldtekt.Et patriarkalsk samfunnIndia er et sterkt patriarkalsk og klasse/kastedelt samfunn der seksualisert vold i forskjellige former er vanlig. At høykastemenn voldtar lavkastekvinner er et dagligdags fenomen på landsbygda i nord-India og kan i et patriarkalsk samfunn sees som et uttrykk for en bekreftelse av klasse/kasteundertrykkingen. 
Videre har politivoldtekt av kvinner i varetekt vært utbredt og kvinner som blir voldtatt har tradisjonelt blitt ansett som løsaktige. Terskelen for å anmelde en voldtekt er derfor høy og de færreste voldtekter kommer i offentlighetens søkelys. 
De senere årene har det imidlertid blitt rapportert om mange tilfeller av brutale voldtekter i Delhis offentlige rom der ofrene har vært unge middelklassekvinner. Det er disse jeg skal se nærmere på her i lys av endringer i klasse- og kjønnsrelasjoner de siste tjue åra.Kvinner i den nye middelklassen Som en konsekvens av at India la om sin økonomiske politikk i 1991, fra en merkantilistisk planøkonomi til en mer ny-liberal åpen økonomi, har det skjedd store endringer, blant annet at middelklassen har vokst betraktelig. Dette har fått mange positive konsekvenser for kvinnene i denne framvoksende middelklassen. 
Tradisjonelt i nord-India, som er det området der New Delhi ligger, blir kvinner giftet bort til en familie som tilhører en annen slektslinje og brudens familie må betale medgift. Videre er storfamiliehushold der rang regnes ut fra kjønn og alder et ideal. Unge nygifte svigerdøtre er dermed nederst i dette hierarkiet og er svært sårbare for voldsovergrep. 
Kvinner er ut fra tradisjonell ideologi knyttet til hjemmet og den private sfæren og familiens ære opprettholdes av at kvinnene er dydige og ikke går ut i det offentlige rom uten å være tildekket.HøyereutdanningDen mest åpenbare endringen når det gjelder kvinners stilling i den nye middelklassen er at flere kvinner tar høyere utdanning og deltar i yrkeslivet. Selv om det også tidligere var vanlig for middelklassekvinner å ta en collegeutdanning, og mange fra moderne innstilte familier ville ta en «passende» jobb etter endt utdanning, ville de aller fleste slutte å jobbe når de fikk barn. Med liberaliseringen av økonomien og de mange nye konsumvarene som har kommet på markedet, har det imidlertid blitt vanlig at brudgommens familie ønsker utdannete svigerdøtre som kan fortsette å bidra til storfamiliens inntekter også etter ekteskap og barnefødsler. 
Mange kvinner ønsker også selv å jobbe fordi de opplever det som frigjørende. Konsekvensen er at det nå er mange flere kvinner fra middelklassen som befinner seg ute i det offentlige rom uten mannlige ledsagere og uten å dekke seg til, slik de er pålagt ut fra tradisjonelle ærbarhetsnormer. 
De økonomiske endringene har imidlertid ikke bare hatt positive konsekvenser for kvinner i middelklassen. For mange tilhørende nye sjikt av den voksende middelklassen har kravene om størrelsen på medgift tatt helt av, slik at det blir ekstremt vanskelig for brudens foreldre å skaffe nok penger til å gifte bort sine døtre. Såkalte «dowry-deaths» har dermed blitt et begrep, det vil si at unge nygifte svigerdøtre blir mishandlet og/eller drept av sin svigerfamilie fordi hennes familie angivelig ikke har overholdt medgiftsavtalen.Endringer i kaste- og klasserelasjoner Ut fra hinduistisk religiøs ideologi består kastesystemet av fire hierarkisk rangerte hovedkaster hvorav de tre øverste omtales som høykaste og den laveste som lavkaste. I tillegg er det en gruppe som omtales som uberørbare og som ut fra hinduismen faller utenfor kastesystemet. Sistnevnte gruppe anerkjenner heller ikke hinduismen og omtaler seg selv som Daliter, som betyr de undertrykte. 
De senere årene har det pågått en politisering av kastetilhørigheten blant Daliter og lavkaster. Dette kommer tilsyne i den forstand at det er innført kvotering til universiteter og ansettelse i staten for disse kastegruppene, og i den forstand at politiske partier søker oppslutning ut fra folks lave kasteposisjon. I dag gir det derfor mening å snakke om tre hovedgrupper av hierarkisk rangerte kaster: Høykastene, lavkastene og Dalitene. 
Siden man i kolonitida begynte å føre statistikk over kastetilhørighet, har det vært et generelt sammenfall mellom kaste og klasse. Dette er det fortsatt, slik at det store flertallet av middelklassen tilhører høykastene, mens jordløse fattige arbeidere på landsbygda og i byene tilhører lavkastene eller Dalitene. Samtidig skjer det også gradvise endringer her, spesielt i tilknytning til de nye gruppene av middelklassen. 
Til tross for de enorme forskjellene mellom fattige og rike i India har det vært svært liten kriminalitet. Hvis man sammenligner med storbyer i Afrika og andre steder i Asia er indiske millionbyer som New Delhi svært trygge - for menn. I motsetning til kvinner som ikke har kunnet beveget seg trygt ut i det offentlige rom, har menn kunnet bevege seg rundt i slumområder i Delhi uten fare for overfall. 
Dette er i ferd med å endre seg. Med den voksende middelklassen har det kommet enormt mange dyre konsumvarer på markedet, og klasseskillene har dermed blitt mer markerte. Det har også vokst fram flere såkalt «gatedcommunities» i New Delhi og omegn. Dette er nabolag for de rike som er inngjerdet og bevoktet og som fungerer som en slags middelklassebobler. Samtidig er det en økende gruppe fattige migranter som kommer til storbyene på jakt etter arbeid og som lever i kummerlige forhold på gata og i de mange slumområdene rundt byene.Voldtekt og maktNår vi ser disse tre endringene i sammenheng – (1) middelklassekvinner som har inntatt det offentlige rom, (2) den økende politiseringen av Dalit- og lavkastetilhørighet og (3) de enorme forskjellene mellom fattige og rike – vokser det fram et bilde der seksualisert vold i storbyene kan sees som en utfordring av eksisterende klasse/kasteskiller. 
I den brutale gjengvoldtekten i Delhi var det menn fra den fattige arbeiderklassen som voldtok en middelklassekvinne. 
Kommentatorer har bemerket at det som visstnok utløste det voldsomme sinnet hos overgriperne var at kvinnens mannlige middelklassevenn ikke ville delta i voldsutøvelsen. Dermed er det mulig å se på denne voldtekten som et opprør fra fattige menn mot middelklassen generelt og kvinner spesielt. 
Konklusjon: De grove voldtektene på offentlige steder som har fått medieoppmerksomhet de senere årene kan være et tegn på at fattige, marginaliserte menn gjør opprør. Og i et patriarkalsk samfunn som India er det kvinner det går utover.Grunn til optimisme?Til slutt er det interessant å merke seg at de som nå samler seg i New Delhis gater og krever dødsstraff og en handlekraftig regjering består av to grupper som ideologisk står langt fra hverandre. 
På den ene siden finner vi aktivister som krever større handlingsrom for kvinner. India har en sterk kvinnebevegelse som har vært organisert siden 1920-tallet. I dag består denne av mange grupperinger som jobber for forskjellige saker, men det de har til felles er en kamp for større selvbestemmelse for kvinner. 
De siste ukers demonstrasjoner har samlet enormt mange kvinner (og menn) og mange av disse har ikke deltatt i noen form for kvinneaktivisme tidligere. Dermed kan den brutale voldtekten/drapet over tid få positive ringvirkninger i det indiske sivilsamfunnet - eller i hvert fall for kvinner i den indiske middelklassen. 
Samtidig finner vi, på den andre siden, demonstranter som fra et konservativt hindunasjonalistisk og patriarkalsk ståsted krever oppreisning for kvinner som har «mistet sin ære». 
Vårt formål er å bedre levekår for barn i utviklingsland. Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Støtte til indiske barnehjelpsorganisasjoner
Donate meet our children our member organizations partners
bootom-img-corner